Diễn đàn của Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ

Đang truy cập: 10
Trong ngày: 34
Trong tuần: 949
Lượt truy cập: 1461698

BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/c HOÀNG DÂN MẠC

  BÀI PHÁT BIỂU Của Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

  Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022-một sự kiện lớn trong đời sống chính trị tinh thần của Cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả tỉnh.

img_0001

Thay mặt Tỉnh ủy,  HĐND, UBND tỉnh , UBMTTQ tỉnh, Tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các vị đại biểu, các đồng chí và 226 đại biểu, những cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu cho phẩm chất, tài năng, trí tuệ của bộ đội Cụ Hồ, của lực lượng CCB trong tỉnh đã về tham dự Đại hội. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, Tôi xin gửi các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước cùng toàn thể các hội viên Hội CCB, Cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong trong tỉnh lời hỏi thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn đối với Tổ quốc, với quê hương.

ng_ch_thiu_tng_l_quang_i__ch_tch_hi_ccb_tnh_trao_nh_tnh_ngha_cho_cu_chin_binh_nguyn_vn_th_x_yn_kin_huyn_oan_hng.

Như các đồng chí đã biết, lịch sử nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn, thời kỳ khác nhau, theo tiến trình phát triển. Đặc biệt, Việt Nam đã trải qua sự đô hộ, xâm chiếm của các quốc gia, các thế lực ngoại bang, gây nên các cuộc các chiến tranh kéo dài, đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, nghèo đói, hy sinh, đổ máu, mất mát, đau thương... Với quyết tâm và khát vọng giành lại và bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, chúng ta đã tiến hành các cuộc chiến tranh cách mạng và kháng chiến cứu nước  lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng hào hùng, oanh liệt và đã dành được nhiều thắng lợi to lớn và vẻ vang. từ khi có Đảng lãnh đạo, lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, toàn dân ta đã nhất tề đứng lên đánh đuổi giặc Pháp, chiến thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong các lực lượng vũ trang, hàng triệu cán bộ, chiến sỹ đã ra quân, trở về với quê hương hoặc chuyển ngành sang công tác ở các cơ quan, các lĩnh vực của xã hội. CCB là những người đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến và đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội.

01_2

Từ khi Hội CCB được thành lập đến nay, phát huy bản chất và truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể quần chúng; trong những năm qua, Hội CCB tỉnh đã khắc phục khó khăn , đoàn kết nỗ lực phấn đấu, đưa phong trào hoạt động cuuả Hội không ngừng phát triển, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của CCB trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; trở thành tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt trong hệ thống chính trị, được cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc Phú Thọ ghi nhận, tin yêu. 

Đặc biệt nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã bám sát các chương trình, nội dung công tác của Trung ương Hội, sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động hướng về cơ sở; tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các ngành và Mặt trận Tổ quốc triển khai tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội, đưa các hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. V́ vậy, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra của nhiệm kỳ 2012 - 2017 đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao, làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Hội Cựu chiến binh trong đời sống, chính trị, xã hội của tỉnh ngày càng nâng cao.

 

Bên cạnh đó, Hội đã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong việc nêu gương sáng, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia các hoạt động giám sát, đấu tranh phòng chống chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các biểu hiện tiêu cực, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác nắm tình hình, phản ánh và đề xuất với cấp uỷ, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ công tác Quân sự, quốc phòng, an ninh góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội đã tổ chức, động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo và nâng cao đời sống, góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Cựu chiến binh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; cùng với các ban, ngành chức năng, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho Cựu chiến binh giúp đồng đội tìm người thân hy sinh, tham gia quy tập hài cốt liệt sỹ, thăm hỏi khi gặp khó khăn, hoạn nạn, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên, trở thành động lực thu hút Cựu chiến binh vào tổ chức Hội.

Trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, Hội đã chủ động, tích cực tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách, đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng và chính quyền; thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội; giới thiệu hội viên ưu tú tham gia cấp uỷ và Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp với Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát hiện và bồi dưỡng cho Đảng xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đặc biệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khoá 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; thực hiện kết luận 66 KL/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết sổ 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khoả 9) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" coi trọng việc nêu gương, làm theo tấm gương của Bác, phát huy truyền thống tốt đẹp của "Anh bộ đội Cụ Hồ".

 

Những kết quả công tác và thành tích mà Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng. Tôi ghi nhận và đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Thay mặt Tỉnh uỷ-Hội đồng nhân dân-ủy ban nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn Hội Cựu chiến binh tỉnh và toàn thể anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong toàn tỉnh.

01_4

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Cựu chiến binh vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như trong báo cáo chính trị của Hội đã nêu, đó là: Nội dung, hoạt động của Hội tuy có nhiều đổi mới nhưng chưa đáp ứng kịp với yêu cầu trong tình hình mới. Chất lượng hoạt động của một số cơ sở Hội chưa cao. Chưa phát huy hết được tiềm năng to lớn và sức mạnh tổng hợp của Hội Cựu chiến binh trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội phát triển còn chưa đồng đều và liên tục. Việc tổng kết những mô hình, điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng còn chậm. Trình độ, nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức khoa học kỹ thuật của một bộ phận hội viên Cựu chiến binh còn hạn chế. Công tác tham mưu, thực hiện các chương trình phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể hiệu quả chưa cao.

Công tác cựu chiến binh là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, quan hệ với các nước lớn, các trung tâm khu vực trên thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường; vì vậy, Hội Cựu chiến binh các cấp càng phải thể hiện rõ vai trò, vị trí là lực lượng chính trị tin cậy bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

01_21

Trước nhiệm vụ vẻ vang nhưng hết sức nặng nề nêu trên, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh lần thứ sáu và đạt được mục tiêu "làm cho tất cả quân nhân, khỉ trở về đời thường đều phát huy được truyền thống bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới"; đưa hoạt động của Hội cựu chiến binh ngày càng đi vào chiều sâu, Tôi xỉn nhấn mạnh một số vấn đề để các đồng chí đại biểu dự Đại hội cùng trao đổi, thảo luận và vận dụng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Một là: Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh - quốc phòng; xây dựng hội vững về chính trị, tư tưởng - mạnh về tổ chức. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Hai là:Thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 4/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đến năm 2020. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp, coi đây là khâu đột phá, khắc phục tính hành chính và hình thức; coi trọng sinh hoạt tư tưởng văn hoá, dân chủ, gắn bó tình đồng đội; đi sâu vào từng đối tượng, từng thế hệ, từng lứa tuổi cựu chiến binh, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chính. Quan tâm phát triển tổ chức Hội, tăng cường công tác kết nạp hội viên mới, nâng tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên tham gia các hoạt động của tổ chức Hội. Phát huy vai trò giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và đạo đức, lối sống, nhất là trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ; góp phần đánh giá xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh; đảm bảo số lượng và nâng cao về chất lượng, có tính kế thừa, phát triển. Chủ động rà soát, bổ sung, nhiệm vụ và quy chế phối hợp; tiếp tục xây dựng mối quan hệ và phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo phù hợp với tình hình mới, tạo sức mạnh tống hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ba là: Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động tham gia và đề xuất đảm nhận các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh. Gương mẫu trong ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất; phát triển các ngành nghề trong nông thôn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tạo điều kiện cho hội viên liên doanh, liên kết, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp và cùng nhau góp vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong cựu chiến binh, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững để ngày càng có nhiều Cựu chiến binh có kinh tế khá và giàu.

Bốn là: Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối họp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên, chủ động nắm tình hình, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh đô thị, đưa hoạt động của tổ chức Cựu quân nhân vào nề nếp, chất lượng. Thường xuyên làm tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời, nhân ra diện rộng những gương tốt, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh. Chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội ở cơ sở. Chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

01_9

Phát huy phẩm chất và truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống của Cựu chiến bính Việt Nam, Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022, sẽ thực sự là Đại hội: Đoàn kết, bình đẳng, kỷ cương, dân chủ và trí tuệ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của các thế hệ Cựu chiến binh, tạo khí thế thi đua cho phong trào Cựu chiến binh phát triển lên một tầm cao mới - xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh; là thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ Quốc và là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá của tỉnh.

Một lần nữa, xin chúc các vị khách quý cùng các đồng chí đại biểu dự Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
22-01-2021 10:01:38 dantri

Một lần nữa, xin chúc các vị khách quý cùng các đồng chí đại biểu dự Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trả lời

 

Đoàn Viết Tiên số điện thoại 0385597113

tôi muốn xem toàn bộ văn bản về thu nộp quản lý và sử dụng hội phí Cựu Chiến binh Việt nam

 

Trịnh Văn Quang

Mẫu về thủ tục kết nạp hội viên CCB đơn thứ tự các bước

 

CHU KIM LINH. 0962299221

Kính thưa các bác.cháu tẽn CHU KIM LINH. Cháu xin có đôi lời muốn hỏi. Ông nội của cháu là CHU ÂN LAI. nội của cháu vừa mới mất ngày 08/10/2023. Ông cháu đã 98 tuổi tuổi trẻ ông cháu đã trải qua nhiều...

 

Linh PCT Hội CCB tỉnh Phú Thọ

Bác đã chuyển thông tin này cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh. Cháu và gia đình liên hệ với bác Chiến (0912588040) Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh phú Thọ để được tư vấn nhé

 

Linh PCT Hội CCB Phú Thọ

Bác đã chuyển cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh để thông tin và tìm kiếm

 

Nguyễn Đình Vinh / ĐT 0966033392

Cháu chào các bác ạ. cháu là người nhà của liệt sĩ Nguyễn Đình Vụ hi sinh ngày 28/04/1984 tại chốt 1509, thuộc đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 122 , sư đoàn 313.Hiện tại cháu và gia đình mòn muốn t...

 
Xem toàn bộ
Công ty TNHH Đất Việt PROLAB

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

 BẢN QUYỀN THUỘC HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHÚ THỌ

                    Phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
                   Tel/fax: 02103 847 644 - Email: ccbphutho@gmail.com; tên miền hoiccbphutho.com
                    Chịu trách nhiệm xuất bản: Thiếu tướng LÊ QUANG ĐẠI - Chủ tịch Hội
                   Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá HẠ BÁ LINH - Phó Chủ tịch Hội